Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของธรรมาภิบาลข้อมูล

แผนการฝึกอบรม

บุคลากรแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามด้านล่างนี้ ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีการทบทวนเพื่อปรับให้ทันสมัยทุก 2 ปี

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้บริหารมีความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของการจัดการข้อมูลที่ดี หลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล การจัดการองค์กร และประโยชน์ที่จะได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
ระยะเวลา
       3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลได้เข้าใจหลักการเชิงเทคนิค วิธีดำเนินงาน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล เจ้าของข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ข้อมูล
ระยะเวลา
       6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ทราบหลักการและวิธีปฎิบัติในการสร้าง ดำเนินการ และจัดการฐานข้อมูลภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา
       12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ทราบหลักการและวิธีปฎิบัติในการออกแบบข้อมูล การออกแบบเมทาดาตา และกระบวนการตรวจสอบภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา
       12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ทราบหลักการและวิธีปฎิบัติในการออกแบบข้อมูล การออกแบบเมทาดาตา และกระบวนการตรวจสอบภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา
       12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ทราบหลักการด้านมาตรฐานข้อมูล ข้อมูลเปิด การเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล เจ้าของข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ข้อมูล
ระยะเวลา
       6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ทราบหลักการด้านคุณภาพข้อมูล มาตรฐาน การดำเนินงาน รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
       บริกรข้อมูล เจ้าของข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ข้อมูล
ระยะเวลา
       6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบหลักการการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือระบบธุรกิตอัจฉริยะในการสร้างวิเคราะห์ข้อมูล หลักการทางสถิติและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหาร บริกรข้อมูล เจ้าของข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ข้อมูล
ระยะเวลา
       6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
       เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจหลักการขั้นสูงของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เพื่อสามารถสร้างแบบจำลองทางข้อมูลในการทำนายหรือระบุผลลัพธ์ในอนาคต รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
       นักวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลา
       18 ชั่วโมง