Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

แผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของธรรมาภิบาลข้อมูล

แผนการสื่อสารองค์กร

1. การประชาสัมพันธ์นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเผยแพร่ข้อสรุป มาตรฐาน หรือนโยบายที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลให้บุคลากรได้รับทราบ

2. การประชาสัมพันธ์การใช้ระบบหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
เมื่อมีการใช้ระบบหรือเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในประเด็นการฝึกอบรมและติดตามการดำเนินงาน