Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

อัตรากำลังในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ทางทีมวิเคราะห์และออกแบบกรอบการกับกำดูแลข้อมูลได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์และทำการเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อขอข้อมูลด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้

- ด้านกระบวนการทำงาน ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงานซึ่งระบบได้เปิดโอกาสให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ในการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ผู้รับผิดชอบข้อมูล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ประเด็นปัญหา ไม่มีการกำหนดนโยบายและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนว่าใครทำ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ออกอำนาจและออกนโยบายมาปรับใช้ต่อ แต่การทำข้อมูลให้มีความปลอดภัยยังคงเป็นหน้าที่ของ Database Admin ของแต่ละแผนก ไม่มีการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน มองภาพรวมใหญ่ๆ ว่าใครรับผิดชอบ แต่ยังไม่มีการลงลึกถึงข้อมูลและการมอบหมายอย่างชัดเจน
- แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดตั้งตำแหน่ง CDO ขึ้นมาเพื่อดูเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลโดยอาจจะเป็นรองผู้ว่าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ตำแหน่ง CDP และ CIO ต้องไม่เหลื่อมล้ำในหน้าที่กัน และต้องเป็นระดับผู้บริหารหรือรองผู้ว่าการรถไฟฯเท่านั้น และจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะการทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อมาดูเรื่องของความปลอดภัยและรับผิด ชอบในการจัดการข้อมูลโดยตรงหรืออาจจะเพิ่มภารหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับ ผิดชอบและเป็นประธาน โดยรองหน่วยงานด้านกำกับข้อมูล เป็นประธานผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะมีการทำงานใกล้ชิดกับข้อมูลมากที่สุด และต้องมีการทำรายละเอียดของหน้าที่และตำแหน่งในการทำงานให้ชัดเจน มีกองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลโดยเฉพาะ ร่วมถึงมีการนัดประชุมหรือทบทวนสิ่งที่หน่วยงานเฉพาะกิจจัดทำมา โดยกำหนดช่วยเวลาเสนองานของแต่ละส่วน และมีการสร้างความตระหนักให้กับแต่ละแผนกในด้านการจัดการข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ทางทีมได้มีการจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านอัตรากำลังในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลดังกล่าวได้ 3 ความสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลกับหน่วยงาน, ข้อมูลกับกระบวนการ, และกระบวนการกับหน่วยงาน ตามตารางดังนี้