Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS)

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ทางทีมวิเคราะห์และออกแบบกรอบการกับกำดูแลข้อมูลได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์และทำการเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อขอข้อ มูลด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
ด้านกระบวนการทำงาน

- ปัจจุบันทำการ log-in เข้าระบบด้วย user ที่เป็นชื่อผู้ใช้
- แต่ละ user จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ ที่ถูกกำหนดไว้ตามระเบียบของทางฝ่ายการช่างกล และการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
- ข้อมูลการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดด้วยระบบ AD โดยทางฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการประเด็นปัญหา
- มักจะพบว่าจะใช้ user ในการ log-in เพียง user เดียว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ log-in เข้าระบบตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล

จากการสัมภาษณ์ทางทีมได้มีการจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านอัตรากำลังในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลดังกล่าวได้ 3 ความสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลกับหน่วยงาน, ข้อมูลกับกระบวนการ, และกระบวนการกับหน่วยงาน ตามตารางดังนี้