Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,539,182 บาท  ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดวังเทพใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20,000 บาท อีกด้วย

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ริมถนนมหาไชย วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง สันนิษฐานว่า เรียกตามบริเวณที่สร้าง ที่เป็นสวนไร่นา และคงเป็นที่ของพระยาไกร เจ้านายหรือขุนนาง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ พระเจ้าลูกเธอ พระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 สิ่งสำคัญในวัดนี้คือ พระปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 บุษบกที่รองรับพระประธาน ภายในโบสถ์ ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามและที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลที่ 3 วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2383 – 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง เรียกว่า “บ้านกวี” เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์