Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ที่มาและความสำคัญ

           ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญหรือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในบริบทของหลายๆองค์กร มักจะเริ่มต้นจากการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและแก้ปัญหาภายในต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลถูกสร้างและถูกใช้อย่างต่อเนื่องประเด็นด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้น ปัญหาในการบริหารจัดการหรือการนำไปใช้จึงขยายตัวตามมากับขนาดของข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลได้ ข้อมูลที่ได้มาไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบข้อมูลได้ ไม่มีตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นการกำกับดูแลให้ข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือจึงเป็นความจำเป็นของทุกองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนตนเองให้เป็นองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data-driven organization 

การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้คำนิยามไว้ ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ประกอบด้วยการกำหนดอำนาจ การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหารจัดการข้อมูล โดยที่ข้อมูลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ของหน่วยงาน

Askham, N., 2016

ระบบที่กำหนดถึงอำนาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยที่มีแบบแผนที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ ซึ่งแบบแผนดังกล่าวต้องสามารถอธิบายได้ว่า ใครมีบทบาทในการทำอะไรกับข้อมูลชุดไหน เมื่อไร ใช้หลักการและวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล

Thomas, 2009

การจัดการข้อมูล จากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทำให้หน่วยงานตระหนักถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลที่เป็นระบบและการบูรณาการข้อมูล ทั้งข้อมูลที่อยู่ในระบบ ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานของหน่วยงาน นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ

Kim, H. Y., & Cho, J. S., 2017

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) คือ “การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหาร ดังนั้นการกำกับดูแลข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่จะพิจารณาในมุมมองขอเทคโนโลยีโดยลำพัง Data Governance Institute (DGI: http://www.datagovernance.com) ได้นำเสนอกรอบการกำกับดูแลข้อมูลดังภาพ

DGI Data Governance Framework
DGI Data Governance Framework

จากภาพจะเห็นว่ากรอบการกำกับดูแลข้อมูลจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คนและโครงสร้างองค์กร (People & Organization Bodies) กฎระเบียบ (Rules & Rules Engagement) และ กระบวนการ (Process)

1) คนและโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) ได้แก่บุคคลที่สร้างข้อมูล (Data Creator) ผู้ใช้ข้อมูล (Data User) และ เจ้าของข้อมูล (Data Owner)
(2) คณะกรรมการการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Office) ได้แก่คณะทำงานจากทุกภาคส่วนขององค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและตรวจสอบข้อมูล
(3) บริกรข้อมูล (Data Steward) ได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่กำกับข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย ตรวจสอบ รายงาน และให้คำแนะนำในกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล

2) กฎระเบียบ ประกอบด้วย

(1) สิทธิ์ในการตัดสินใจ (Decision Rights)
(2) กลไกการตรวจสอบ (Accountabilities)
(3) กลไกการควบคุม (Control Mechanisms)

3) กระบวนการประกอบด้วย

(1) Develop a Value Statement – วางนโยบายจากระดับบริหาร
(2) Prepare a Roadmap – วางแนวทางและกิจกรรม
(3) Plan and Fund – การวางแผนการสนับสนุน
(4) Design the Program – ออกแบบโปรแกรม
(5) Deploy the Program -นำโปรแกรมไปใช้
(6) Govern Data – เริ่มดำเนินการกำกับดูแล
(7) Monitor, Measure, Report – ติดตาม วัดผล และรายงาน ไปยัง data Governance Office และ Data Steward