Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

            ทั้งนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้เสนอแนวคิดกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นกรอบการตั้งต้นเพื่อผลักดัน และดำเนินการใน การกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตามภาพ

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน (กรอบการกากับดูแลข้อมูล: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2561)
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน (กรอบการกากับดูแลข้อมูล: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2561)

          จากภาพแสดงกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) โครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)และกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) โดยบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลจะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และ เป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลข้อมูล นิยามความหมายและขอบเขตของข้อมูล กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล และดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล 

       1) สภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลข้อมูล ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล โดยข้อกฎหมายและกฎระเบียนนั้นอาจจะครอบคลุมถึง กฎหมายด้านการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ เป็นต้น

        2) การนิยามข้อมูล ประกอบด้วย การแบ่งประเภทข้อมูล (Data Classification) เมทาดาตา (Metadata) บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

        3) กฎเกณฑ์และมาตรฐานข้อมูล เช่น กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลโดยต้องได้รับการมอบอำนาจและการอนุมัติจากผู้บริหาร กำหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าของข้อมูลในการบริหาร กำหนดขอบเขตข้อมูลที่นโยบายข้อมูลครอบคลุม กำหนดนโยบาย มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายการจัดเก็บข้อมูลและทำลายข้อมูล นโยบายการประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล นโยบายการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล และนโยบายการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล