Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

โครงสร้างองค์กรธรรมาภิบาลดูแลข้อมูล

       การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อแสดงลำดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลำดับขั้น ทั้งนี้จำนวนบุคลากรและความลึกของลำดับขั้นให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ภาพแสดงตัวอย่างโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council)
2) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder)