Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลทางข้อมูล

ทั้งนี้ Data Governance มีหลายมุมมองของข้อมูลที่สามารถกำกับดูแล ขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรในขณะนั้นว่าต้องการให้ความส าคัญในประเด็นใดของข้อมูล ในส่วนองค์ประกอบของการธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge ได้เสนอว่าองค์ประกอบของ Data Governance แสดงดังภาพ

DAMA Data Governance Components(Data Management Body of Knowledge, DAMA International: 2017)
DAMA Data Governance Components(Data Management Body of Knowledge, DAMA International: 2017)

จากภาพที่ 4 องค์ประกอบของ Data Governance ประกอบด้วย

1)Data Architecture-สถาปัตยกรรมข้อมูล ที่เป็นโครงของทั้งองค์กรในเรื่องของ Database, Data Warehouse ที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจและสถาปัตยกรรมองค์กรซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการด้านข้อมูลขององค์กรโดยไม่ได้ระบุถึงระดับโครงสร้างเชิงลึก โดยประกอบด้วย Data Architecture Design, Data Flows, Data Value Chains และ Enterprise Data Model
2)Data Modeling & Design -การออกแบบแบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับ Data Architecture โดยจะมีทั้งระดับ Logical และ Physical
3)Data Storage & Operations-การจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการในการสร้าง-ใช้-จัดเก็บ-ทำลาย ข้อมูลโดยต้องศึกษาในระดับเทคโนโลยีฐานข้อมูล
4)Data Security –ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยจะประกอบด้วย Data securities policy, Data privacy standards, Data security access control, Regulatory compliant data access, Documented security classifications
5)Data Integration & Interoperability –การบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยจะประกอบด้วย Data exchange specification, Data access agreement
6)Document & Content Management –การจัดการข้อมูลเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล
7)Reference & Master Data –การจัดการข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักในองค์กรเพื่อให้ทุกแผนกขององค์กรนำไปใช้ได้อย่างมีมาตรฐานซึ่งจะประกอบด้วย Master  and Reference  data requirements, Data models integration patterns
8)Data  Warehouse  &  Business  Intelligence –การนำข้อมูลไปใช้ ในที่นี่จะรวมถึงการทำ data Analytics / Data Science ด้วย
9)Metadata –คำอธิบายข้อมูลทั้งในระดับธุรกิจและระดับเทคนิค (Business Metadata & Technical Metadata) โดยต้องมี Metadata  strategy,  Metadata  standard,  Data  lineage,  Metadata control access
10)Data  Quality –คุณภาพข้อมูลที่อ้างอิงจากองค์ประกอบทั้ง 9 ก่อนหน้านี้ โดยสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จะได้แก่ Data   quality   policy,   Data   quality   standard,   Data   quality   guideline   and measurements