Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

แนะนำการรถไฟแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

พันธกิจ

            การรถไฟฯมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
            การรถไฟฯดาเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่าและมีประสิทธิภาพของภาครัฐตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์มี 5 ตัวชี้วัด ตามตาราง

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์

          เป้าหมายของแผนธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการบริหารธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อเป็นกลไกในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนการตรวจสอบบริหารการจัดการข้อมูลของการรถไฟฯ เพื่อให้หน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ ธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ รวมถึงในการช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทในอนาคต ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้บริการแก่ประชาชนต่อไป