Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

กรอบกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ

             ในภาครัฐ จะมีการจัดทำเกี่ยวกับข้อมูลมากมายเช่น การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยการจัดทำเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูล โดยเมื่อได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้ว นำมาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ระบุที่อยู่ไม่ครบถ้วน ทางผู้ดูแลข้อมูลต้องแก้ไข โดยการทำให้สมบูรณ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ถ้าเป็นกระบวนการลักษณะนี้ดูเหมือนจัดการง่ายไม่ต้องมีระบบจัดการมากนัก แต่ถ้าหากฝ่ายงานที่เป็นที่มีข้อมูลมากและมีผู้ใช้ข้อมูลมากกว่า 1 จะมีความยุ่งยาก โดยการจัดทำกรอบธรรมภิบาลข้อมูล จะเข้ามาเป็นกระบวนการเพื่อวางระเบียบ ควบคุมและจัดการ โดยการจัดการของกรอบธรรมภิบาลข้อมูลจะ

ครอบคลุมในกรอบใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ Data Quality, Data Assurances, Security, Policy โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี้

LINEAGE 

อธิบายที่ไปที่มาของข้อมูล เพราะข้อมูลมันมีความหลากหลาย ทั้งแบบ Structured, Un-Structured, Semi-Structured สิ่งที่ต้องระบุกำกับในแต่ละข้อมูล

AUDIT

จะต้องทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับข้อมูล โดยบันทึก Log ของกิจกรรมที่จำเป็น เช่น กิจกรรมประเภท CRUD (Create, Rename, Update, Delete) รวมไปจนถึงใครนำเข้าข้อมูลเพิ่ม เวลาไหน เมื่อไหร่ หากระบบมี API เรียกจากภายนอกก็ต้องบันทึกเหตุการณ์การเชื่อมต่อนั้นๆลง Log ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ทางด้านงานตรวจสอบนั้นเอง

SECURITY

ในด้านความปลอดภัย ครอบคุมถึงการกำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลหรือ Data Set ทั้งในระดับ User, Roles, Group โดยอนุญาติสิทธิ์ตามจำเป็น เช่น เข้าถึงเพื่อดูได้อย่างเดียว หรือดูและแก้ไขส่วนไหนได้บ้าง ในด้าน Security นี้จะครอบคุมถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลด้วย เช่น การเข้ารหัสข้อมูลบางชนิด เป็นต้น

DATA QUALITY

หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง การนำไปวิเคราะห์ใช้งานจะเกิดความผิดพลาดได้ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบ ในส่วนนี้จึงให้ความสำคัญกับการจัดความถูกต้องของข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องเช่น Data Cleansing, Data Preparation เพื่อลด missing value, duplication value, invalid format ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้มากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็น Function เกี่ยวกับ Data Profiling เพราะจะมีรูปแบบการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละแบบให้เราเลยว่า ลักษณะของข้อมูลเราเป็นอย่างไร เพื่อแก้ไขได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง

COMPLIANCE

การมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ต้องให้ดำเนินการตามเพื่อให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การควบคุมข้อมูลเป็นไปตาม Compliance ของภาครัฐที่อยู่หรือไม่

CERTIDICATION OF DATA

ควรมีกระบวนการอนุมัติหรือมีการให้ระดับหรือเรทของข้อมูลสำหรับ Data Set หรือ Data Model ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง หรือการตรวจสอบองค์ประกอบความสมบูรณ์ต่างๆครบตามนโยบายกำหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือกับตัวข้อมูล

CATALOGING AND METADATA

ควรจะมีส่วนที่รวบรวมข้อมูลในระบบทั้งหมด พร้อมทั้งข้อมูลประกอบคำอธิบายของข้อมูลชุดนั้น เช่น แหล่งที่มา ใครคือเจ้าของข้อมูล ใช้ทำอะไร

          โดยการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปผลักดัน และดำเนินการใน การกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน และให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง โดยเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับข้อมูลบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูล กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล และการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของการกำกับดูแล