Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ISO 8000:61-2016 Data Quality Management

       ISO 8000:61-2016 แนวทางการจัดการคุณภาพข้อมูล เริ่มตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การประกันคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการภายในองค์กร โดยต้องมีผู้รับผิดชอบ และเกณฑ์การตรวจสอบชี้วัด รวมถึงแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการทำให้ข้อมูลมีคุณภาพจะถูกแบ่งออกเป็นหมายเลขจำนวนมาก ซึ่ง ISO เรียกว่าส่วน (Past) จะประกอบด้วย คุณภาพข้อมูลทั่วไป (General data quality: Parts 0-99), คุณภาพข้อมูลที่สำคัญ (Master data quality: Parts 100-199), คุณภาพข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ (Transactional data quality: Pasts 200-299), คุณภาพข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product data quality: Parts 300-399)
         โดยในแต่ละส่วนจะมีการแบ่งเป็นชุดย่อย (Series) ในส่วนของคุณภาพข้อมูลที่สำคัญจะเป็นชุดย่อยที่ 100 ซึ่งเป็นการนำสนอถึงคุณลักษณะของข้อมูลในภาพรวม ซึ่งเป็นการนำเสนอถึงคุณลักษณะของข้อมูลภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) การกำหนดข้อตกลง หรือการกำหนดคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ (Conformance to Data Specification)
2) การกำหนดคุณลักษณะของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์ (Accuracy and Completeness)
3) การนิยามศัพท์ (Vocabulary)
4) การกำหนดรูปแบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

ISO 8000:61-2016 Data Quality Management
ISO 8000:61-2016 Data Quality Management

จากรูปภาพข้างต้นเป็นขั้นตอนของ DAQUA-MASS ถูกจัดกลุ่มเป็นสี่ขั้นตอนตามวัฏจักรการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติตามขั้นตอนใน 8000-61 PDCA ซึ่งวงจร PDCA จะช่วยเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:

• ขั้นตอน "แผน" กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อให้ผลลัพธ์ตามข้อกำหนดของข้อมูล
• ขั้นตอน "ทำ" ดำเนินการตามแผนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
• ขั้นตอน "ตรวจสอบ" จะตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพของกระบวนการกับกลยุทธ์และข้อกำหนดด้านข้อมูลและรายงานผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการแก้ไข
• ขั้นตอน "การกระทำ" ใช้การดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จะต้องมีการกำหนดให้ครอบคลุมในทุกส่วน เช่น ข้อมูลสำหรับฝ่ายบุคคล ข้อมูลสำหรับฝ่ายซ่อมบำรุง ข้อมูลสำหรับการจำหน่ายตั๋ว ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี เป็นต้น