Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

        สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านปัญหา อุปสรรค ความต้องการด้านธรรมา ภิบาลข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อทำให้องค์กรไปสู่เป้าประสงค์ได้นั้น จำเป็นต้องมีนโยบายที่เด่นชัดและแข็งแรงจากผู้บริหาร ดังนั้นการเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บความต้องการในเชิงนโยบายด้านธรรมาภิบาลข้อมูลจึงจำเป็นซึ่งที่จะทำให้โครงการดำเนินการไปได้ในแนวทางที่ถูกต้อง โดยทางคณะที่ปรึกษาได้รับเกียรติจากผู้ว่าการและรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในการเก็บความต้องการ