Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์และผังข้อมูลกระบวนการใช้ข้อมูล (Business Process and Data Study) จากกลุ่มข้อมูลนำร่อง 7 กลุ่มข้อมูล