Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การเบิก-จ่ายพัสดุในระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS)

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางทีมวิเคราะห์และออกแบบกรอบการกับกำดูแลข้อมูลได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์และทำการเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อขอข้อ มูลด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้

ด้านกระบวนการทำงาน

– หน่วยงานทำการส่งเบิกพัสดุทางระบบคอมพิวเตอร์
– ทำการจองสินทรัพย์
– เบิกไปใช้งานจริง
– ทำการส่งพัสดุ ตามรายละเอียดในใบเบิก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

– คลังพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
– คลังพัสดุ ฝ่ายการช่างกล

ประเด็นปัญหา

– ประเด็นปัญหาของระบบการเบิก-จ่ายพัสดุที่พบได้บ่อยคือหน่วยงานที่เบิกสินทรัพย์ มักจะได้ไม่ครบตามที่เบิก

แนวทางการแก้ไขปัญหา

– หน่วยงานที่เบิกสินทรัพย์ ควรตรวจสอบพัสดุที่เบิก ว่าครบถูกต้องตามที่เบิกไปหรือไม่ เมื่อได้ไม่ครบไม่ควรเซ็นรับพัสดุ หรือ เซ็นรับแต่ควรระบุจำนวนจริงที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์ทางทีมได้มีการจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านอัตรากำลังในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลดังกล่าวได้ 3 ความสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลกับหน่วยงาน, ข้อมูลกับกระบวนการ, และกระบวนการกับหน่วยงาน ดังตารางถัดไปนี้