Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การเชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS) และระบบจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่ง (D-Ticket)

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ทางทีมวิเคราะห์และออกแบบกรอบการกับกำดูแลข้อมูลได้รับเกียรติให้เข้าสัมภาษณ์และทำการเก็บข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจำหน่ายตั๋วรถไฟฯ เพื่อขอข้อมูลด้าน6.7.การเชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล(HRIS)และระบบการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่ง(D-Ticket) โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้

ด้านกระบวนการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลต้องส่งหนังสือแจ้งเข้ามา ส่งต่อให้แก่ผู้ที่ดูแลข้อมูล แต่ยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการกำหนดการให้ข้อมูลแบ่งปันการเข้าถึงข้อมูลในระดับไหน ปกติจะเป็นการให้ข้อมูลมีการจ้างบริษัทภายนอกในการดึงข้อมูลมาใช้งาน ข้อมูลที่มีอยู่ยังเป็นแบบทำด้วยมือ เวลาจะใช้ต้องพิมพ์มาใช้งานในรูปแบบกระดาษ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ประเด็นปัญหา สถานะปัจจุบันคือยังไม่มีการเชื่อมข้อมูลแต่จะมีแค่การดึงข้อมูลจากทางฝ่ายบุคคลมาประมวลผลต่อ ข้อมูลที่ดึงมาจากทางฝ่ายบุคคลประกอบไปด้วยข้อมูล ทะเบียน ประวัติพนักงาน และสวัสดิการแต่การเก็บข้อมูลเองยังไม่มีการอัพเดต
แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องการเชื่อมข้อมูลทุกด้านให้เข้ากัน เชื่อมกับระบบการขายตั๋วว่าวิ่งไปได้เท่าไหร่ มีคนขับกี่คน จะทำให้ระบบของการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งรู้ต้นทุนและข้อมูลทั้งหมด

จากการสัมภาษณ์ ทางทีมได้มีการจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านอัตรากำลังในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลดังกล่าวได้ 3 ความสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลกับหน่วยงาน, ข้อมูลกับกระบวนการ, และกระบวนการกับหน่วยงาน ดังตารางถัดไปนี้