Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

การสำรวจสถานะปัจจุบันด้านข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กระบวนการ หน้าที่ และผังข้อมูลกระบวนการใช้ข้อมูล (Business Process and Data Study) ของแต่ละส่วนงาน

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล ส่วนงาน และกระบวนการแล้ว ทางคณะที่ปรึกษาได้ทำการสรุปความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่มีความรับผิดชอบของแต่ละข้อมูลและกระบวนการ โดยจะใช้สัญลักษณ์ความรับผิดชอบเป็น RACI โดย

R (Responsible) หมายถึง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
A (Accountable) หมายถึง เป็นผู้ตรวจสอบ
C (Consultant) หมายถึง เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา
I (Informing) หมายถึง เป็นผู้ได้รับผลลัพธ์ของกระบวนการนั้นไปดำเนินการต่อ