Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

สรุปผลการสำรวจสถานะปัจจุบัน

ทางคณะฯ ได้ทำการสำรวจ ได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้ง 4 กลุ่มข้อมูลหลัก ได้แก่ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูลด้านงานซ่อมบำรุง ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี และข้อมูลจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่ง โดยมีปัญหาภาพรวม ดังนี้ 

• ข้อมูลขาดความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบัน
• ขาดการวางแผนด้านมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล
• ขาดกระบวนการดูแลข้อมูลเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดี 
• ขาดการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์และวางแผนด้านอัตรกำลังของคนแต่ละหน่วยงาน
• ขาดมาตรฐานหรือเกณฑ์ชี้วัดด้านคุณภาพของข้อมูล

• ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลขาดการกำหนดสิทธิ์ให้เป็นไปตามหน้าที่ แต่ติดปัญหาด้านงบประมาณ
• ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงที่ไม่มีการอัพเดตจากข้อมูลทางฝั่งทรัพยากรบุคคล
• ขาดการกำกับเอกสารเพื่อป้องกันการนำข้อมูลผู้อื่นไปเผยแพร่
• ขาดการเข้าร่วมประชุมหรือติดตามเกี่ยวกับปัญหาด้านข้อมูลของระหว่าง CMMS และ HRIS
• ขาดเกณฑ์การชี้วัดด้านข้อมูลและตัวชี้วัดด้านสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล อาทิ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสินค้าคงคลัง
• ขาดกระบวนการสร้างคุณภาพของข้อมูลอย่างชัดเจนภายในหน่วยงาน
• ขาดการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูล

• ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน
• ขาดการส่งข้อมูลแบบทันท่วงทีในปัจจุบัน 
• ขาดการบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
• ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบอัตโนมัติ
• ขาดเกณฑ์การชี้วัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองระบบ

• ขาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และขาดความเป็นปัจจุบัน
• ขาดการจัดทำ Master Data ของระบบงานซ่อมบำรุง
• ขาดการจัดทำมาตรฐานด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองระบบ
• ขาดการจัดการลำดับคนควบคุมข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
• ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด

• ขาดนโยบายชัดเจนในการกำหนดการให้ข้อมูลแบ่งปันการเข้าถึงข้อมูล
• ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
• ข้อมูลขาดความเป็นปัจจุบัน
• ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
• ขาดการส่งข้อมูลแบบทันท่วงทีในปัจจุบัน