Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

โครงสร้างการบริหารงานธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การประชุมระดมความเห็นในประเด็นด้านการจัดตั้งคณะกรรมการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ทางคณะที่ปรึกษาวิเคราะห์ธรรมาภิบาลข้อมูลของการถไฟแห่งประเทศไทย ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลด้านการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการบริหารงานด้านบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30-10.30 น. ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อยืนยันและรับฟังข้อเสนอแนะด้านผู้รับผิดชอบและตำแหน่งต่างๆของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้โครงการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร และบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ รวมถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโครงสร้างบุคคลของแผนธรรมาภิบาลข้อมูลได้อย่างเกิดเหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มีการกำหนดนโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนว่าใครทำ โดยรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยออกอำนาจและออกนโยบายมาปรับใช้ต่อแต่การทำข้อมูลให้มีความปลอดภัยยังคงเป็นหน้าที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลของแต่ละแผนกรวมถึงยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการดูแลข้อมูลให้เป็นภาพมองในมุมมองทิศทางเดียวกัน
จากการสัมภาษณ์ได้ข้อสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้

● จัดตั้งตำแหน่งผู้บริหารข้อมูลระดับสูงสุด (Chief Data Officer: CDO) ขึ้นมาเพื่อดูเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นหลัก โดยอาจจะเป็นรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ ดำรงบทบาทนี้ควบคู่ไปกับ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงสุด (Chief Information Officer: CIO) และ ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย (Chief Security Officer: CSO) เนื่องจากเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าการฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลมากที่สุด
● จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เรียกว่า “คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)” ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบนโยบายเรื่องการกำกับดูแลและรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลโดยตรง โดยในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลจะประกอบด้วย ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงสุด (CDO) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานจะประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ และ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
● ภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล จะมีคณะที่ปรึกษาคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ว่าการฯ และรองผู้ว่าการฯทกท่าน
● ในคณะทำงานชุดดังกล่าวจะมีหัวหน้าคณะบริกรข้อมูล (Lead Data Steward Team) ที่เป็นผู้ประสานระหว่าง CDO กับ คณะบริกรข้อมูล (Data Steward) ของแต่ละส่วนงาน โดยเสนอว่าให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวหน้าคณะบริกรข้อมูลและเป็นเลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
● ควรมีการทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน ให้ชัดเจนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ
● ควรมีการนัดประชุมหรือทบทวนสิ่งที่หน่วยงานเฉพาะกิจได้ปฏิบัติผลลัพธ์ออกมา เพื่อให้มีการกำหนดช่วงเวลามาคุยและอัพเดตงานของแต่ละส่วน มีการสร้างความตระหนักให้กับแต่ละแผนกในด้านการจัดการและกำกับดูแลข้อมูล
● ตำแหน่งต่างๆในคณะทำงานเป็นโดยตำแหน่ง