Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล

ดังนั้นการกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อแสดงลำดับขั้นระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลำดับขั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)
2) คณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder)

ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 8.1 โครงสร้างคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 8.1 โครงสร้างคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย