Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

โครงสร้างการบริหารงานธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ กำหนดความต้องการ ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ นโยบายข้อมูล เกณฑ์การวัดคุณภาพ เกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย ชั้นความลับ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลในการกำกับดูแล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลต่อคณะทำงาน
- มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและพิจารณานโยบายด้านข้อมูล
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรจากแต่ละฝ่ายงานเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูล
ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการฯและรองผู้ว่าการฯทุกท่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- นำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับผู้บริหารส่วนอื่น ๆ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพ
- นำแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุง
- ทบทวนและติดตามการดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล
- เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อมูลของหน่วยงานมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้ความเห็นและสนับสนุนทรัพยากรในฝ่ายงานเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูล
- ร่วมพิจารณานโยบายและดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพ นำแนวปฏิบัติและมาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุง
ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆในด้านการจัดประชุม การดำเนินงานตามนโยบาย
- ประสานกับคณะบริกรข้อมูลในการนำประเด็นปับหาที่พบหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลมาพิจารณาในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ