Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

โครงสร้างการบริหารงานธรรมาภิบาลข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders)

นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholders) อื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลต่อทีมบริกรข้อมูลและคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบดูแลข้อมูลโดยตรง
- สร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทำการ
- ทบทวนและร่วมอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
- ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
- ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจัดชั้นความลับของข้อมูล
ผู้ดำรงตำแหน่ง
- หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจร่วมกับบริกรข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการข้อมูลตามองค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูล
ผู้ดำรงตำแหน่ง
- นักจัดการฐานข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกกำหนดไว้
- ทำงานร่วมกับบริกรข้อมูล เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย
ผู้ดำรงตำแหน่ง
- ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันที่มีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลหรือกรอกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- นำข้อมูลไปใช้งานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกกำหนดไว้
- สนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลโดยการให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล
ผู้ดำรงตำแหน่ง
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- นักวิทยาการข้อมูล
- ผู้จัดทำรายงาน